Budweiser Shootout. Earnhard-Childress Racing Engines ? ???????

Photo by John Harrelson/Getty Images
«???????? ?????? ? ?????????? ???????? ???? ?????»??????? ???? ??????, chief operating officer ?????? ECR Engines. «????????, ??? ??????? ? ??????? Shell-Pennzoil ??? ???? ???????? ?????? ??????, ??? ? ??? ??????? No. 1 Bass Pro Shops Chevrolet. ??????? Caterpillar ? Target ???? ?????? ?? ???????????, ? ?????????? ?????? ?? ????? ???????. ???, ??? ?? ??????????? ??? ?????????? ?? ????? Bud Shootout ????? ???????????? ?? ????? ?????? ? ??????? 500. ?? ????? ??????????? ???, ??? ??? ??????? ??????? 500 ? ? ??????????? ???? ????????? ??????.»

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

девять − один =